The Higgs Boson and Beyond

  • Số học sinh tham gia: 1
  • Giáo viên: Lương Quốc Tùng
  • Phát hành: 2018-03-29 04:20:41
  • Cấp độ: Bắt đầu
  • Duration:
  • Giá:
Giấy chứng nhận:

Phải hoàn thành tất cả các bài học

Miễn phí cho thành viên

Trang mục lục

Được xem
Cấp độ

Mô tả

The search for, and ultimate discovery of, the Higgs boson is a triumph of modern physics—a global, half-century effort whose outcome would make or break the vaunted Standard Model of particle physics. The hunt for the Higgs was the subject of wide media attention due to the cost of the project, the complexity of the experiment, and the importance of its result. And, when it was announced with great fanfare in 2012 that physicists succeeded in creating and identifying this all-important new particle, the discovery was justly celebrated around the world.

Giá

Miễn phí cho thành viên

Giáo viên

Lương Quốc Tùng

Giáo sư Lương Quốc Tùng là người có công đầu xây dựng và phát triển trung tâm Phục hồi chức năng bệnh viện HN, Bộ môn Phục hồi chức năng đại học Y HN cũng như ngành Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng ở Việt Nam. Năm 1975 sau khi thực tập sinh chuyên ngành Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng  tại  Cộng  hòa dân chủ Đức về nước ông đã xây dựng và thành lập khoa Phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai ngày nay trở thành Trung tâm đầu ngành của cả nước, thành lập Bộ môn Phục hồi chức năng đại học Y Hà Nội và thành lập Hội Phục hồi chức năng Việt Nam.

Bài thi
Được xem
Duration
Cấp độ
Miễn phí cho thành viên