Tìm kiếm khóa học

Lý thuyết siêu chuỗi DNA

  • Số học sinh tham gia: 0
  • Giáo viên: Nguyễn Minh Anh
  • Phát hành: 2018-03-30 04:03:01
  • Cấp độ: Bắt đầu
  • Duration:
  • Giá:
Giấy chứng nhận:

Phải hoàn thành tất cả các bài học

Miễn phí cho thành viên

Trang mục lục

Được xem
Cấp độ

Mô tả

Hai  mạch  đơn  của  phân  tử  AND  gắn  với  nhau  nhờ  các  liên  kết hydro.Khi  đun  nóng  DNA  từ  từ,  vượt  quá  nhiệt  độ  sinh  lý  (khoảng  80- 950 C), các liên kết hydro giữa 2 mạch bị đứt và chúng tách rời nhau. Trước tiên các mối liên kết A-T, khi nhiệt độ > 90oC các liên kết G -C bị đứt. Đó là hiện tượng biến tính của DNA.

 

Nhiệt độ mà ở đó 2 mạch DNA tách rời nhau được gọi là điểm chảy melting poin) của DNA: Tm. Nhiệt độ này đặc trưng cho mỗi loại DNA, phụ

 

thuộc vào số lượng các liên kết hydro. DNA có tỷ lệ G-C cao sẽ có điểm chảy cao. DNA có 60% G-C thì điểm chảy là 95oC.

Giá

Miễn phí cho thành viên

Giáo viên

Nguyễn Minh Anh

Bài thi
Được xem
Duration
Cấp độ
Miễn phí cho thành viên